Village Soce - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland - 0908-00715C ^