Border with Belarus - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland - 0908-00753C ^