Village Narew - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland - 0908-00761C ^