Makówka - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland - 1307-00783C ^