Tomorri Mountain National Park, Albania

Albania - 1707-00986C ^