Tomorri Mountain National Park, Albania

Albania - 1707-00998C ^