Tomorri Mountain National Park, Albania

Albania - 1807-00272C ^