St. George monastery of Churilovo, Ograzhden Mountain - Bulgaria

Bulgaria 1607-00501C