Gorno Lukowo, Rhodope Mountains - Bulgaria

Bulgaria 1607-00607C