Grabarka - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland 0509-04331P