Border with Belarus - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland 0908-00753C