Orthodox Church in Narew - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland 0908-00763C