Grabarka - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland 1010-01430C