Puciska - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland 1307-00771C