Synagogue in Orla - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland 1307-00784C