Saint Shushan Church - Armenia

Turkey 1907-00123C