Kokino, Staro Nagorichane - Macedonia Północna

1707-00608c