Buk i klon jawor - Magurski Park Narodowy

Buk i klon jawor w Magurskim Parku Narodowym