Lofoty - Norwegia

Charakterystyczny domek rybacki na Lofotach