Charakterystyczny dla regionu ganek - Podlasie

1307-00788c