Renifer svalbardzki (Rangifer tarandus spitzbergensis) - Spitsbergen

0606-00307c