Samica z młodym, renifery svalbardzkie (Rangifer tarandus spitzbergensis) - Spitsbergen

0606-01251c