Renifery svalbardzkie (Rangifer tarandus spitzbergensis) - Spitsbergen

0709-01618c