Renifer svalbardzki (Rangifer tarandus spitzbergensis) - Spitsbergen

0709-01912c