Renifer svalbardzki (Rangifer tarandus spitzbergensis) - Spitsbergen

0709-01916c