Renifer svalbardzki (Rangifer tarandus spitzbergensis) - Spitsbergen

Renifery