Wiosenna tundra, Revdalen, Park Narodowy Południowego Spitsbergenu - Spitsbergen

0606-02727p