Revdalen, Park Narodowy Południowego Spitsbergenu - Spitsbergen

0709-01532c