Renifer svalbardzki (Rangifer tarandus spitzbergensis) - Spitsbergen

0606-01226c