Młody renifer svalbardzki (Rangifer tarandus spitzbergensis) - Spitsbergen

0606-01292c