Mama z młodym :-) Renifery svalbardzkie (Rangifer tarandus spitzbergensis) - Spitsbergen

0606-01278c