Hus Konstantinovka, zatoka Gåshamna - Spitsbergen, Svalbard

0606-00942c