Dawna traperska pułapka na lisy, Revdalen- Spitsbergen, Svalbard

0709-01830c